Algemene voorwaarden huur photobooths


1. Algemene afspraken:

– Door een opdracht aan TotaalBeeld toe te kennen, gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden.
– Alle vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
– Een huurdag loopt van 12u ‘s middags tot 12u ‘s middags de dag nadien, tenzij anders overeengekomen.
– De Photobooth wordt in overleg geplaatst en opgehaald door TotaalBeeld of in opdracht van TotaalBeeld. Het moment van plaatsing wordt in onderling overleg overeengekomen met de huurder en de beheerder van de locatie waar de gehuurde goederen geplaatst worden.
– Bij een verplaatsing boven 30 km gerekend vanuit Beerse zal er een extra vergoeding aangerekend worden van 0.50 Euro/km.
– De huurder voorziet een stopcontact dat voldoet aan de wettelijke normen binnen 10 meter van de locatie waar de photo booth geplaatst dient te worden.
– Bij aankomst moeten de gehuurde goederen onmiddellijk geplaatst kunnen worden zonder hinder van andere materialen zoals tafels, stoelen,…
– Plaatsing gebeurt steeds op de begane grond. Bij plaatsing op andere verdiepingen dient een veilige, overdekte lift aanwezig te zijn die voldoende groot is voor de toestellen en personen.
– De photo booth wordt uitsluitend geplaatst op een overdekte plaats met voldoende beschutting voor de weersomstandigheden. Indien dit niet mogelijk blijkt, behoudt TotaalBeeld zich het recht voor af te zien van de plaatsing. Gemaakte onkosten zijn voor rekening van de huurder.
– Indien de huurder de ophaling van de goederen op het afgesproken moment onmogelijk maakt, heeft Totaalbeeld het recht om een extra huurdagen aan te rekenen, overeenkomstig de vertraging van de teruggave.
– De huurder dient TotaalBeeld te allen tijde toegang te verschaffen tot de gehuurde goederen.
– De goederen blijven ten allen tijden eigendom van TotaalBeeld. De huurder dient elke aanspraak door derden op deze goederen af te wijzen.
– Het onderverhuren van de gehuurde goederen is enkel toegestaan indien TotaalBeeld zich hieromtrent ondubbelzinnig en schriftelijk akkoord verklaart.
– Indien niet alle voorziene afdrukken werden opgebruikt tijdens de huurperiode, heeft de huurder niet het recht om nadien bijkomende afdrukken te vragen.

2. Correct gebruik van de gehuurde goederen

– De huurder dient de gehuurde goederen te behandelen, hanteren, bedienen en op te slagen met zorg zoals een normaal zorgvuldig en vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden (cf. art. 1382 BW)
– Vervoer gebeurt en plaatsing gebeurt steeds door personeel van TotaalBeeld of in opdracht van TotaalBeeld.
– Het is verboden om instellingen van toestellen of bekabelingen te veranderen, die door ons zijn ingesteld of aangebracht.
– Bij beschadiging of vervuiling van draagt de huurder de volledige herstel- en/of vervangingskost.
– Bij diefstal van goederen draagt de huurder de volledige vervangingskost, gerekend aan de nieuwwaarde van de verschillende onderdelen.
– TotaalBeeld engageert zich om enkel materiaal in perfecte staat te verhuren. De huurder is verplicht om TotaalBeeld onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele gebreken. Indien de huurder deze melding niet of niet tijdig maakt, kan de klant aansprakelijk worden gesteld voor gebrek. Indien de klant het gebrek niet onmiddellijk meldt, is TotaalBeeld evenmin aansprakelijk voor schade aan andere goederen door toedoen van dat bepaalde gebrek.
– TotaalBeeld garandeert de werking van de photo booth niet langer indien de stekker van het toestel uit het stopcontact verwijderd wordt door andere personen dan medewerkers van TotaalBeeld of in opdracht van TotaalBeeld.
– TotaalBeeld behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren of vroegtijdig te beëindigen bij verbaal en/of lichamelijk agressief of onrespectvol gedrag ten opzichte van medewerkers van TotaalBeeld of in opdracht van TotaalBeeld. Desgevallend dient het volledige factuurbedrag door de huurder betaald te worden.
– TotaalBeeld behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren of vroegtijdig te beëindigen bij onveilige of dreigende situaties, bij onrechtmatig gebruik of opzettelijke beschadiging van eigendommen van TotaalBeeld of zijn toeleveranciers.

3. Betaling en waarborg

– Bij reservaties via de website van TotaalBeeld of via email wordt een voorschot gevraagd van 50 € ter bevestiging. De reservatie wordt slechts definitief na betaling van het voorschot op rekening van TotaalBeeld.
– Bij annulatie na de bevestiging van de reservatie en dit buiten 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend dat 30 % bedraagt van de totaalprijs. Het betaalde voorschot wordt van deze vergoeding in mindering gebracht.
– Bij annulatie binnen 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend dat 50 % bedraagt van de totaalprijs. Het betaalde voorschot wordt van deze vergoeding in mindering gebracht.
– Bij annulatie binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt er een vergoeding aangerekend dat 80 % bedraagt van de totaalprijs. Het betaalde voorschot wordt van deze vergoeding in mindering gebracht.
– Indien de huurperiode meerdere dagen betreft, is het mogelijk in overeenstemming met TotaalBeeld voorafgaand een korting te bekomen. Het al dan niet toekennen van een korting is slechts en alleen een keuze van TotaalBeeld. In geen geval is TotaalBeeld verplicht om deze korting toe te kennen.
– Indien TotaalBeeld een huurwaarborg heeft ingehouden, wordt deze na het correct retourneren van de goederen, cash terugbetaald. Indien nodig kan deze huurwaarborg volledig of gedeeltelijk ingehouden worden als voorschot op herstellingen, herconditioneringen of vervangingskosten of als extra huur in geval van laattijdig retourneren.
– Het overeengekomen bedrag dient cash of per overschrijving na de prestatie afgerekend te worden. De factuur wordt per e-mail toegestuurd. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Partijen komen overeen dat, in geval van betwisting, de rechtbanken in het territoriaal toepassingsgebied van Beerse bevoegd zijn en het Belgisch recht van toepassing is.
– Klachten kunnen geen aanleiding geven tot uitstel van betaling.
– Klachten dienen ons binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur via aangetekend schrijven te bereiken.

4. Aansprakelijkheid

– TotaalBeeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de verbintenis in geval van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte, ijsgang, …). Indien TotaalBeeld de verbintenis niet kan nakomen om één van deze redenen, worden de betaalde voorschotten onverwijld terugbetaald.
– De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden tijdens de huurperiode.
– TotaalBeeld kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige plaatsing of ophaling omwille van redenen buiten de wil van TotaalBeeld.
– Totaalbeeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die gevolgen hebben voor het verloop van het evenement.
– Voor het emailen van beelden vanaf de PhotoBooth is een stabiele en sterke Wifiverbinding vereist op de locatie waar de Photobooth wordt geplaatst. TotaalBeeld kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onvoldoende sterk signaal.
– De organisator gaat akkoord dat door TotaalBeeld genomen foto’s en video’s van de opstelling van de photobooth mogen gebruikt worden als promotiemateriaal www.totaalbeeld.be als ook op diens sociale media kanalen.
– Beelden die door de Photobooth worden gemaakt, worden in geen geval gebruikt voor promotie of aan derden overgemaakt zonder toestemming van de huurder, in overeenstemming met de geldende GDPR-wetgeving.
– De beelden die door de Photo Booth worden genomen worden in principe binnen 7 dagen gepubliceerd op een online galerij waarvan de toegang beveiligd is en enkel de huurder de toegangscodes krijgt.
– TotaalBeeld kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door omstandigheden de beelden die door de Photo Booth worden genomen niet binnen 7 dagen worden gepubliceerd op een online galerij.
– De huurder is verplicht om in regel te zijn met alle wettelijke verplichtingen en vergunningen. TotaalBeeld kan hier in geen geval (mede) voor aansprakelijk worden gesteld.
– De huurder dient ook in regel te zijn met de verplichte verzekeringen indien dit van toepassing is.
– De huurder is eveneens aansprakelijk voor schade indien de eigenaar van de eventlocatie niet in regel is met de wettelijk verplichte (brand)verzekeringen.
– Voor geschillen met TotaalBeeld zijn enkel de rechtbanken met rechtsmacht in het territoriaal toepassingsgebied van Beerse bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.